ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Support

If you have a problem or if you need help with something, open a ticket here!

 Sale Questions

Can't decide on what to buy? Let us know and we will help you! Dont forget to leave your email.

 VPS Support

If you have a VPS and need help, please open a ticket here.

 Affiliate Support

Want to earn money by refering players to fadehost? Start here and get 20% of every server sold.

 Subdomain/Domains

Need help with subdomain or domains? Ask here!

 Contests

Submit your contest submissions/ideas here!